Πανελληνιες 2016: Οι Λύσεις των Αρχών Οργάνωσης

Αρχών Οργάνωσης

Πανελληνιες 2016: Οι Λύσεις των Αρχών Οργάνωσης

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

ΘΕΜΑ Α

Α1.      α. Λάθος

β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό στ. Σωστό

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

 

 

1
2 Β
3 Γ
4 Α

 

Α2. γ               Α3. δ               Α4. β Α5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β

Β1.       α.

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

 

 

Η Παραγωγική λειτουργία

 

Είναι η πιο βασική λειτουργία της οικονοµικής µονάδας αν σκεφτεί κανείς ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που παράγεται είναι το επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της αλλά και ο λόγος ύπαρξης της.

Η λειτουργία της παραγωγής αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες συνδέονται άµεσα µε την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Τέτοιες ενέργειες συνήθως είναι:

 1. Η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών,
 2. Η χρήση και συντήρηση των µέσων για την παραγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών,
 3. Ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόµενων αγαθών κτλ.

Για παράδειγµα:

o   Η  ∆ΕΗ  µέσω  της  παραγωγικής   λειτουργίας  παράγει     ηλεκτρική

ενέργεια

 

o   Το  σχολείο  µέσω  της  παραγωγικής  λειτουργίας  εκπαιδεύει  τους

µαθητές

To   vooo›oµsco     µsom   ıyç   uapaymy1›ýç     2s1ıoupycaç    usp10a2us1     ıouç ao0svscç.

 

Β1.       β.

Η Οικονοµική λειτουργία

Η λειτουργίαµιας επιχείρησης έχει ως συνέπεια την απόκτηση και χρήση κεφαλαίου.Οι αγορές και οι πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών έχουν ως συνέπεια  οικονοµικές συναλλαγές.

o Συνεπώς η επιχείρηση ή ο οργανισµός πρέπει να κάνουν συγκεκριµένες ενέργειες που αφορούν την πραγµατοποίηση, την παρακολούθηση και την καταγραφή όλων αυτών των οικονοµικών ζητηµάτων και συναλλαγών.

 

Το περιεχόµενο της οικονοµικής λειτουργίας είναι:

 1. Η εξεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της οικονοµικής µονάδας.
 2. Η αξιοποίηση του κεφαλαίου µε τις πλέον αποδοτικές επιλογές.
 3. Όλες οι διαχειριστικές και λογιστικές διαδικασίες που βοηθούν στην έγκαιρη διεκπεραίωση και την καταγραφή των συναλλαγών της.
 4. Η αντιµετώπιση  των  νοµικών  και  φορολογικών  υποχρεώσεων και

ιδιαίτερα

 1. Η εξακρίβωση των αποτελεσµάτων της.

 

 

Β2.

α.

Συνθέτοντας πολλούς ορισµούς θα µπορούσε κανείς να ορίσει την ηγεσία ή την ηγετική συµπεριφορά ενός ατόµου ως το σύνολο των ενεργειών εκείνων, οι οποίες επιδρούν πάνω στους άλλους ανθρώπους και τους κάνουν να το

«ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυµα» και να του έχουν εµπιστοσύνη.

 

β.

Τα βασικά στοιχεία της ηγετικής συµπεριφοράς ενός ατόµου είναι:

 1. Η σύλληψη οράµατος ,η διάδοση του στους συνεργάτες του, ώστε να το ενστερνιστούν και η σύνδεσή του µε τις καθηµερινές εργασίες τους ώστε να δίνει σε αυτές νόηµα.
 2. Η ενδυνάµωση, η ανάπτυξη, η παρακίνηση και η εµψύχωση των συνεργατών.
 3. Η επιβράβευση των ατόµων.
 4. Η δηµιουργία οµάδας και καλού κλίµατος σ’ αυτή.
 5. Η διαµόρφωση στόχων και σχεδίων για την υλοποίησή τους.
 6. Η συνεχής βελτίωση των ατόµων, των µέσων, των διαδικασιών και

συστηµάτων  και  οι καινοτοµίες.