Πανελλήνιες 2016: Οι λύσεις των Λατινικών

Πανελλήνιες 2016

Δείτε πρώτοι τις λύσεις στα θέματα Λατινικών στα οποία εξετάσθηκαν σήμερα οι υποψήφιοι της Θεωρητικής κατεύθυνσης

Δείτε εδω:

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΜΑ A

Α1.

Διωγμένος από τους δολοφόνους του Καλιγούλα αποσύρθηκε σε μια θερινή κατοικία, που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένος από τα νέα της σφαγής σύρθηκε στο πιο κοντινό λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα στις κουρτίνες που κρεμόντουσαν στην πόρτα.

Κάποια μέρα ο Κάτωνας έφερε στο βουλευτήριο ένα πρώιμο σύκο από την Καρχηδόνα και δείχνοντας το στους Συγκλητικούς είπε: “Σας ρωτώ, πότε νομίζετε ότι κόπηκε αυτό το σύκο από το δένδρο” Όταν όλοι απάντησαν πως ήταν φρέσκο, αυτός συνέχισε: “Κι όμως μάθετε πως κόπηκε στην Καρχηδόνα πριν από τρεις μέρες.

Ο Καίσαρας όταν άκουσε τον χαιρετισμό, είπε: “Στο σπίτι ακούω αρκετούς χαιρετισμούς σαν κι αυτόν”. Τότε ήρθαν στο μυαλό του κορακιού τα λόγια του κυρίου του: “Έχασα το λάδι και τον κόπο” (Κρίμα στον κόπο μου). Ακούγοντας αυτά τα λόγια ο Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το πουλί για τόσο μεγάλο ποσό, για όσο δεν είχε αγοράσει κανένα μέχρι τότε.

ΘΕΜΑ Β

Β1α. insidiatore, qua, caed(i)um, mihi, quoddam, praecocia, patrum, haec, tui, nullius, B1β. propiorem, prope, propius, proxime, satius

Β2α. excludunt, recedamus, exterruisti, proreptum, abderetis, afferre,ostenturus/ ostensurus, decerpi, dic, veniendo

B2β. Perdas-perderes-perditurus sis perdideris- perdidisses

ΘΕΜΑ Γ

Γ1 α.

γενική αντικειμενική στο insiadoribus

δοτική προσωπική κτητική από το est

αντικείμενο στο abdidit και ‘αμεση αυτοπάθεια.

αφαιρετική (τοπική) του χρόνου στο attulit

αντικείμενο στο putetis και ειδικό απαρέμφατο

εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει χωρισμό απομάκρυνση στο decerptam esse

κατηγορούμενο στο ficum

γενική διαιρετική στο satis

δοτική προσωπική λόγω της απρόσωπης σύνταξης του venit in mentem

γενική της αφηρημένης υλικής αξίας στο emerat.

Γ1β.

A Catone allata est ficus praecox in curiam quodam die.

Γ1γ.

Στάση σε τόπο : in curiam

Απομάκρυνση : ex, de, a curia

Κίνηση σε τόπο : domum

Κίνηση από τόπο : domo

Γ1δ.

Num ad haec verba Augustus risit?

Nonne ad haec verba Augustus risit?

Ad haec verba Augustus risitne?

Ad haec verba Augustus risit?

Γ2 α.

Vela, quae praetenta erant.

Ficum, quae praecox erat.

 Γ1β.

Cui nomen est Hermaeum :

Δευτερεύουσα αναφορική επιθετική προσδιοριστική πρόταση. Λειτουργεί ως προσδιορισμός στο dietam (όρος αναφοράς).

Quanto hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore:

Δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική ουσιαστική πρόταση μερικής άγνοιας. Λειτουργεί ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα interrogo της εξάρτησής της με άμεσο το vos.

Cum omnes recentem esse dixissent.

Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα inquit.

Quanti nullam adhuc emerat:

Δευτερεύουσα απλή (αναφορική) παραβολική πρόταση εισαγόμενη με την αναφορική αντωνυμία quanti και προσδιορίζει το tanti σχηματίζοντας το παραβολικό ζεύγος των αντωνυμιών tanti – quanti. Λειτουργεί ως β΄όρος σύγκρισης με α΄όρο την κύρια και έχει όρο αναφοράς το tanti.

Γ2γ.

Postquam exclusus est.

Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση που εκφράζει το προτερόχρονο και γι αυτό εισάγεται με το postquam και εκφέρεται με Οριστική καθώς η πράξη ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη και Παρακειμένου γιατί αναφέρεται σε πράξη του παρελθόντος.

Cum (ατιολ.) exterritus esset.

ψ απόλυτο ιδιάζουσα(νόθος) που εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν.

Augustus, cum audivisset salutationem, vixit.