Ερώτηση Βουλευτή Α’ Πειραιώς και Νήσων Κώστα Κατσαφάδου Για τα όρια Ηλικίας στην Προκήρυξη των ΕΛΤΑ

ΜΑΤ

Ερώτηση Βουλευτή Α’ Πειραιώς και Νήσων Κώστα Κατσαφάδου Για τα όρια Ηλικίας στην Προκήρυξη των ΕΛΤΑ

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής, στην προκήρυξη τίθεται όριο ηλικίας τα 40 έτη, γεγονός που στερεί τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό εργαζόμενοι που έχουν εργαστεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στα ΕΛΤΑ τα προηγούμενα χρόνια και έχουν αποκτήσει εμπειρία σε αντίστοιχες ειδικότητες.

Ο κ. Κατσαφάδος τονίζει ότι συνιστά διάκριση και άνιση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών όταν μία προκήρυξη μόνιμων θέσεων θέτει ηλικιακούς περιορισμούς και προσθέτει πως η αξιολόγηση των απαιτούμενων χαρακτηριστικών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οφείλει να γίνεται για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, ανεξαρτήτως της ηλικιακής ομάδας στην οποία αυτός ανήκει.

Η ερώτηση του κ. Κώστα Κατσαφάδου έχει ως εξής:

«Με την προκήρυξη 1Κ/2016 του ΑΣΕΠ που ξεκινά σήμερα, 6 Απριλίου προκηρύσσονται 36 μόνιμες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ. Δυστυχώς όμως, με απογοήτευση, πολλοί υποψήφιοι, διαπίστωσαν ότι στην προκήρυξη τίθεται όριο ηλικίας ως 40 χρονών. Κάτι τέτοιο αυτομάτως στερεί τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό εργαζόμενοι που έχουν εργαστεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στα ΕΛΤΑ τα προηγούμενα χρόνια και έχουν αποκτήσει εμπειρία σε αντίστοιχες ειδικότητες. Επιπλέον, οι ίδιοι διαμαρτύρονται ότι τα ΕΛΤΑ εδώ και χρόνια δεν έχουν προκηρύξει την πρόσληψη μόνιμων θέσεων, με αποτέλεσμα σήμερα, να τίθενται εκτός ορίων ηλικίας.

Επειδή το να θέτει μια προκήρυξη μόνιμων θέσεων, ηλικιακούς περιορισμούς, συνιστά διάκριση και άνιση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών και η αξιολόγηση των απαιτούμενων χαρακτηριστικών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οφείλει να γίνεται για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, ανεξαρτήτως της ηλικιακής ομάδας στην οποία αυτός ανήκει.

Επειδή με τις διατάξεις του νόμου 3304/2005 έχει καταργηθεί κάθε νομοθετική και κανονιστική διάταξη που εισάγει διάκριση λόγω ηλικίας, στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας και με τις διατάξεις του νόμου 3051/2002 έχει επίσης καταργηθεί «το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού “τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τα Ν.Π.I.Δ. του δημόσιου τομέα»

Επειδή η οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2000 ‘‘ για την διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και εργασία ’’ ορίζει, μεταξύ άλλων στο άρθρο 1, ότι «Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση γενικού πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγο θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας, ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, προκειμένου να υλοποιηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη».

Επειδή τα άτομα ηλικίας 30-55 πλήττονται περισσότερο από την κρίση στην πιο παραγωγική περίοδο της ζωής τους, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ήδη δημιουργήσει οικογένεια, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη θέση τους και η πολιτεία οφείλει να τους στηρίξει,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Τι πρόκειται να πράξουν προκειμένου να αρθεί ο ηλικιακός περιορισμός στην προκήρυξη 1Κ/2016 του ΑΣΕΠ;

2. Τι προτίθενται να πράξουν για να αντιμετωπίσουν την ανεργία και να ενισχύσουν την απασχόληση σε ηλικίες άνω των 40 ετών;

Πειραιάς, 6 Απριλίου 2016

Ο Ερωτών Βουλευτής

Κώστας Κατσαφάδος

Βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων